Loading…
Картка послуги

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

безоплатно

Протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення змін до дозволу та документів, що додаються до неї, заявникові надається дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову.

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами.

Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі: - невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; - прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; - подання заявником документів не в повному обсязі; - виявлення у поданих документах недостовірних даних; - невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами; - невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Відмова у внесенні змін до дозволу може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про нафту і газ»

Кодекс України про надра

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр»

Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)

Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу.

Заява на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Інформація про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами

Копія нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього, у випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

вул. Ежена Потьє 16, м. Київ, 03057

9.00-18.00 п'ятниця: 9.00-16.45

13.00-13.45

(044) 536-13-17

(044) 456-71-45

sekretar@geomail.kiev.ua

enadra.menr.gov.ua