Loading…
Картка послуги

Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Розмір збору за продовження строку дії дозволу (крім нафти та газу) справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2 до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі. Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється: протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для нафти та газу; протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім нафти та газу.

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі: - невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; - прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; - подання заявником документів не в повному обсязі; - виявлення у поданих документах недостовірних даних; - невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Порядку); - наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; - наявності зауважень Мінприроди щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 Порядку.

Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про нафту і газ»

Кодекс України про надра

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр»

Пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства

Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води.

Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр

Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)

Ситуаційний план

План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі

Структурна карта (для родовищ нафти і газу)

Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками

Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності

Оглядова карта (масштаб 1:200000)

Результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля)

Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод).

Заява на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин.

Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі

Позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

Державна служба геології та надр України вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057

9.00-18.00 п'ятниця: 9.00-16.45

13.00-13.45

(044) 536-13-17

(044) 456-71-45

sekretar@geomail.kiev.ua

enadra.menr.gov.ua