Loading…
Картка послуги

Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

За надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого доходу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615. Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу.

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні (крім підпункту 16 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Порядку) дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку; наявність інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; відмова органів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 9 Порядку, у погодженні надання надр у користування; наявність зауважень Мінприроди щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 Порядку. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 Порядку є: подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України; наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 Порядку; виявлення у поданих документах недостовірних даних; відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 Порядку, у погодженні надання дозволу.

Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про нафту і газ»

Кодекс України про надра

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр»

Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства

Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води.

Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр

Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)

Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі

Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод).

Ситуаційний план

План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі

Структурна карта (для родовищ нафти і газу)

Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками

Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності

Оглядова карта (масштаб 1:200000)

Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру

Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються: засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб); копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця

Результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля)

Державна служба геології та надр України, вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057,

понеділок - четвер: 9.00-18.00 п'ятниця: 9.00-16.45

13.00-13.45

(044) 536-13-17

(044) 456-71-45

sekretar@geomail.kiev.ua

enadra.menr.gov.ua

Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно- оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод